Yon envitasyon ki soti nan:

3logosweb

Ki sa ki “pran swen jaden an”?

Yon gid konsèy odyovizyèl pou pran swen tèt ou kont COVID19 nan joune travay ou ak nan jaden an, ki gen 5 règ debaz nou dwe respekte:  ki  se lave men, itilize mask, distans sosyal, netwayaj ak dezenfeksyon, aplike yo  nan antre travay la, nan anklo ak kilti anba pastik, pòs-rekòlt, depo, transpò ak vann pwodwi yo.

Gid odyovizyèl

1. Entwodiksyon: Pran swen jaden an

Reproducir vídeo

Nan videyo entwodiksyon sa a nou di ou ki sa gid odyovizyèl sa ye, epi nou pral eksplike ou kouman pou aplike ak itilize kòrèkteman 5 règ debaz yo kont COVID-19, ki se lave men ak savon ak jèl alkòl, sèvi ak mask kòrèk kòrèkteman, distans sosyal, netwayaj ak dezenfeksyon, nan joune travay ou tankou le wap antre nan jaden an, nan jaden an, apre rekòt, pwosesis, anbalaj, depo, transpò ak vann pwodwi yo.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

2. Senk règ debaz yo

Reproducir vídeo

Nan videyo sa a nou pale ou sou 5 règ debaz yo pou fè pou evite pran COVID19

1: Premye bagay lave men ou avèk dlo ak savon

2: Dezyèm lan se itilize mask kòrèkteman 

3: Twazyèm lan se distans sosyal la, ki dwe yon minimòm de 1.5 mèt ant moun

4: katriyèm lan se netwaye

5: senkyèm lan se dezenfeksyon

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

3. Lè nou rive nan Jaden an

Reproducir vídeo

Li nesesè pou planifye jounen an pou evite foul moun, aplike sa yo rele distans sosyal la, pou sa a dwe gen yon chef  nan travay oswa yon lidè ekip ki etabli yon sistèm chanjman dapre reyalite gwoup la ak reyalite janden an, ki dwe defini lòd nan antre a nan ti gwoup pou evite foul moun.  Yo ta dwe aplike tout yo mezi anvan nou rantre nan lokal la,  yon dwe ranpli yon seri kesyonè ki evalye sentòm COVID19 .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

4. Nan Jaden an

Reproducir vídeo

Chèf ekip la dwe òganize travay la, kelkanswa kote a li dwe sonje règ distans sosyal la, Nan videyo sa a nou kite rekòmandasyon ak egzanp yo ki aji sou legim tankou leti, chou, kalbas Italyen ak kawòt, nan sèr pou rekòt tankou tomat, Paprika ak tchili, ak enpòtans ki genyen nan netwaye ak dezenfekte zouti yo itilize yo.

 Chèf ekip la dwe oganize tou Zòn repo, twalèt, chanm abiye ak kote pou travayè yo manje, yon fason ke distans sosyal  la toujou respekte nan espas sa yo.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

5. Lè nou fin rekolte:Transfòmasyon ak anbala

Reproducir vídeo

Nan kote yo fe fe transfòmasyon an ak zòn anbalaj yo, li enpòtan pou yo mete enstalasyon pou travayè yo ka toujou lave men yo, an menm tan yo dwe kenbe twalèt yo pwòp epi mete bon kontwòl sou abitid ijyèn ak jan yap sèvi ak pwodwi agrikòl yo.

Chef oswa lidè ekip anbalaj la dwe defini lòd pou antre nan zòn anbalaj la, nan ti gwoup ak nan orè diferan. Si sa pa posib,  enstale yo baryè fizik tankou separasyon plastik ak / oswa kantite wotasyon orè yo ka  kaogmante pou asire kontinwite travay la, yo dwe kenbe yon pwotokòl strik pou netwayaj ak dezenfeksyon nan plant la

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

6. Depo,Transpò ak Vann

Reproducir vídeo

Chèf ekipaj depo a dwe defini nan ki lòd nou ap antre nan zòn depo a nan ti gwoup ak idantifye sentòm COVID19.

Pou transpò manje yo, kantite travayè nan kamyon an ap redwi otan ke posib,  epi li ta pi bon pou nou eseye kenbe menm travayè yo nan kad travay sila a.

Nan mache piblik yo, aplike tout prensip ijen yo, mete gan ak mask, toujou gen alkòl jèl nan men epi kenbe distans sosyal, kite espas vid nan pozisyon nou. Li tap pi bon si nou ta itilize mwayen dijital, tankou kat labank ak lot mwayen ankò, si nou ap itilize lajan kach sonje mete gan epi toujou sèvi ak jèl alkòl.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

7. Travayè sezonye yo : Antre nan pwopriyete a

Nan antre Lokal yo :
Espas yo dwe make, sa ki ap pèmèt moun yo antre youn pa youn, jan distans sosyal lan mande a nan respè pwotokòl kontwòl yo: kontwole tanperati chak moun, epi gade si yo pa gen sentòm maladi a sou yo, epi moun yo dwe lave men yo oubyen itilize yon alkòl jèl pou dezenfekte men yo anvan yo antre nan lokal la.

Nan mache piblik yo, aplike tout prensip ijen yo, mete gan ak mask, toujou gen alkòl jèl nan men epi kenbe distans sosyal, kite espas vid nan pozisyon nou. Li tap pi bon si nou ta itilize mwayen dijital, tankou kat labank ak lot mwayen ankò, si nou ap itilize lajan kach sonje mete gan epi toujou sèvi ak jèl alkòl.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

8. Tanporè 2: pwotokòl Covid19 pou antre nan jande a

Nan jande yo dwe gen yon chèf ekip an chaj ki dwe òganize antre ak sòti kote machin ak moun dwe pase.
Chèf an chaj la dwe verifye itilizasyon mask, lave men oswa itilize jèl alkòl anvan ou antre nan travay la, epi resevwa zouti pou rekòt yo.
Li enpòtan pou zouti tankou bwat koleksyon an ak nechèl yo tou netwaye ak dezenfekte anvan ak apre yo fin itilize yo.
Apre sa, Chèf an chaj la dwe òganize travaye yo nan yon lin travay avek espas nan mitan, pou eseye kenbe yon distans sosyal ki dwe 2 mèt ant chak travayè yo.
Chak travayè ta dwe gen yon boutèy pèsonèl pou idrate, epi yo pa dwe pataje li.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp